Khách hàng

Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam
Đồng thời, Techcombank duy trì chính sách cho vay thận trọng, triển khai các sáng kiến nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần gia tăng lợi nhuận quý 1/2016 và tạo đà cho tăng trưởng cả năm 2016 của ngân hàng.
 
Tính đến ngày 31/3/2016, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 582 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ, đạt 16,4% mục tiêu lợi nhuận năm 2016, nhờ thu nhập lãi thuần tăng 8,3% và thu nhập thuần từ phí dịch vụ tăng 49,8%, ngay cả sau khi trích chi phí dự phòng cao hơn.
 
Tổng thu nhập tăng trong khi chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát, hiệu quả hoạt động cao hơn đã giúp giảm tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I ratio) từ 32% vào quý 1/2015 xuống 31,04% vào quý 1/2016.
 
Tổng tài sản của Techcombank tăng từ 179.100 tỷ đồng vào quý 1/2015 lên mức 199.003 tỷ đồng vào quý 1/2016, tương đương 11%. Huy động từ khách hàng tăng 17%, đạt 148.817 tỷ đồng trong khi đó dư nợ cho vay khách hàng là 114.024 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ 2015. 

Công trình tiêu biểu

Khách hàng khác